Римски град-крепост „Рациария” , общ. Видин

Рациария се намира на високо плато, разположено в непосредствена близост до р. Дунав. Намира се 27 км. изток-североизток от днешното село Арчар, общ. Димово, област Видин, в областта Калето. Създаден е по времето на Римската империя. По онова време в него са живеели римски патриции (аристократи), а близката Бонония (днешният Видин) е била само седалище на малко военно поделение.

Римски град крепост „Рациария” (на латински Colonia Ulpia Ratiaria) е бил голям град на дунавския лимес. Colonia Ulpia Trairana Ratiaria се споменава за първи път в един надпис от 125 г. от н.е. , най- ранното точно датирано писмено сведение, в което се споменава неговото име. Из разкопаните частично късноантични сгради две заслужват по-особено внимание: в едната е открит земеделски инвентар, глинени лампи, предмети от бита, монети от средата на VІ в., а другата е част от монументална сграда с мозаичен под и е твърде вероятно да е християнска базилика.

Водата за Рациария е идвала от големия извор в м. Жидовец на 6-7 км в югозападна посока. Следи от водопровода се откриват по цялото протежение на пътя между тази местност и селото. Систематизирането на известното върху историята и материалната култура на Римския град Улпия Рациария показва голямото му значене като най- богат градски център не само в провинцията, но и в цялата част на долнодунавския басейн.