Климат и води

Климатът в региона е умереноконтинентален, със студена зима и топло лято.

Главните реки са Огоста, Цибрица и Лом. Те са с малки водни количества и практически имат малко значение за напояване. На територията на област Монтана се намират язовирите “Огоста” и “Среченска бара” и около 50 броя микроязовири с местно значение. Язовир “Огоста” е изграден на р. Огоста, замислен като част от напоителна система, която днес не функционира. Язовирът е най-големият в България със земно-насипна стена и един от най-големите на Балканския полуостров, с водовместимост 500 млн. куб.м. Язовир “Среченска бара“ е изграден като източник за водоснабдяване на областните градове Монтана и Враца, градовете Берковица, Мездра и други селища от двете области.

Минералните извори са сред най-ценните природни богатства на областта. С национално значение са топлите минерални извори в община Вършец - гр. Вършец и с. Спанчевци, използвани за лечение на сърдечно-съдови заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система, ендокринно–обменни, на опорно-двигателния апарат и др. Извори с топла минерална вода, които могат да имат по-голямо стопанско значение, са разкрити в с. Бързия, община Берковица. В селата Боровци и Замфирово също има минерални извори, но те не се използват и практически нямат приложение към момента.